FESTIVALOVÉ INFO

HOREHRONSKÉ MECHECHE je hudobno - zábavné podujatie regionálneho charakteru s ambíciou rásť a byť postupne akceptovaným a navštevovaným celoslovenským podujatím. Jeho úlohou je skĺbiť krásy horehronskej prírody, bohatého folklórneho odkazu so súčasnou slovenskou i zahraničnou pop - rockovou kultúrou, s vyzdvihnutím regionálnych špecifík oblasti a ich predstavením verejnosti. Koncept podujatia je nastavený a prijateľný pre všetky vekové kategórie, s dôrazom na rodinné vyžitie.

HOREHRONSKÉ MECHECHE 2019 sa bude konať 16. a 17. augusta 2019 na Amfiteátri v Heľpe a jeho priľahlom okolí. Účinkovať bude cez 30 účinkujúcich, medzi nimi Kristína, The Ills, Zoči Voči, Zuzana Mikulcová a veľa iných, pričom veľký dôraz sa kladie na multižánrovosť a pestrosť hudobnej zložky festivalu pri zachovaní pôvodnej myšlienky presadzovania nových a mladých slovenských interpretov. Priestor dostanú aj miestne talenty. Je charakteristické bohatým sprievodným programom pre deti i dospelých.


UŽ JE ZA NAMIOTVORENIE A KAPACITA AREÁLU

V piatok 16.08.2019 sa dvere festivalu otvoria o 12:00 a zatvoria v nedeľu 18.08.2019 o 12:00. Stanové mestečko sa otvára v piatok 16.08.2019 o 09:00. Kapacita areálu je 2000 návštevníkov.

MIESTO KONANIA

Amfiteáter Heľpa + areál školy, Školská 17, 976 68 Heľpa


PARKOVANIE

Parkovanie v areáli festivalu je možné len pre obmedzený počet návštevníkov stanového tábora. Organizátor má právo určiť a regulovať množstvo vpustených vozidiel, pričom uprednostňovaní budú celofestivalový kempujúci návštevníci. Využiť je možné aj všetky prístavné plochy na parkovanie v blízkosti do naplnenia kapacity. Prosím, dodržujte pokyny usporiadateľskej služby.

Je zakázané parkovať vedľa alebo pozdĺž cesty tak aby ste bránili prechodu polície , hasičom alebo záchrannej službe. Autá , ktoré to nebudú rešpektovať budú odtiahnuté. Spolupracujeme s políciou, ktorá bude kontrolovať predovšetkým dodržiavanie verejného poriadku, monitorovať dopravnú situáciu a je predpoklad, že aj kontrolovať spôsobilosť vodičov na jazdu.

STANOVÝ TÁBOR - v cene vstupenky

Stanový tábor je voľnou súčasťou festivalového areálu a je situovaný do priestoru medzi školou a ľavým krídlom amfiteátra za jeho výstupnou bránou. Je možné tam parkovať svoje autá rovnako ako stavať stany, avšak v obmedzenom režime ( viď bod PARKOVANIE ). V celom areáli je PRÍSNE ZAKÁZANÉ ZAKLADAŤ OTVORENÝ OHEŇ alebo GRILL a podobne. !!!

MOTO KEMP - v cene vstupenky

Bude situovaný na pravom krídle od  vstupnej brány do amfiteátra a spredu oddelený od areálu festivalu oplotením. Vstup bude mať povolený len ten, ktorý je ubytovaný v MOTO KEMPE a je riadne označený identifikačnou páskou na ruke pre MOTO KEMP.  Návšteva MOTO KEMPU ostatných návštevníkov festivalu bude umožnená len v sprievode ubytovaného v MOTO KEMPE, ktorý má patričnú identifikačnú pásku na ruke.

KOMPETENCIE A POVINNOSTI BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

Kontrolovanie lístkov a identifikácie návštevníkov festivalu, osobná prehliadka na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov, vyvedenie z areálu neoznačené, osoby zjavne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok prejavujúci agresivitu a vyvolávanie konfliktov, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok, usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia.

ZÁKAZY:

 • zákaz vstupu / vnášania plechoviek zákaz vstupu / vnášania sklenených nádob a fliaš zákaz vstupu /vnášania akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov
 • zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín
 • zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
 • zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu zákaz vstupu / vnášania ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu vrátane dáždnika zákaz vstupu / vnášania grilov, plynových varičov
 • zákaz vstupu / vnášania profesionálnych fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení interpretov
 • zákaz vstupu / vnášania audiovizuálnych nahrávačov
 • zákaz zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov
 • zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov
 • zákaz vstupu do areálu festivalu so psom
 • zákaz stanovania na parkoviskách a iných miestach, ktoré nie sú na stanovanie vyhradené
 • zákaz vstupu na pódium, zákaz skákania z pódia, zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby
 • zákaz vstupu na miesta a/alebo do objektov ohradených oplotením alebo inými zábranami
 • zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa
 • zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo usporiadateľovi a/alebo iným osobám prítomným na festivale.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Priatelia, žiadame Vás, aby ste pásku nosili viditeľne po celom festivalovom areáli. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu pásky. Pretrhnutá páska je neplatná a náhrada nie je možná. Členovia organizačného štábu a ochrannej služby SBS sú počas trvania festivalu oprávnení kontrolovať toto označenie. Bez tohto označenia Vám ďalšie zotrvanie na festivale bude umožnené len v prípade, že si zakúpite novú vstupenku.

Dbajte na pokyny usporiadateľov. Nie sú tu na to, aby Vám pobyt na festivale znepríjemňovali, ale na to, aby pomáhali pri organizácií festivalu a zabezpečovali jeho hladký priebeh.  Ak prichádzate autom, parkujte iba na vyhradenom parkovisku. Nesnažte sa autom dostať do areálu campingu. Počas festivalu majú vjazd povolený iba vozidlá obsluhujúce potreby festivalu.

Na festivale je vstup so psom zakázaný. Výnimka platí len pre tzv. vodiacich psov.

Buďte ohľaduplní k priateľom na vozíčku. Nie všetky priestory, v ktorých sa festival odohráva sú bezbariérové, neváhajte preto ponúknuť pomoc pri prekonávaní prekážok.

V prípade nehody alebo zranenia počas podujatia ihneď kontaktujte zdravotnú službu, ktorá je pri vstupe do areálu.

V areáli festivalu je prísny zákaz kladenia ohňov.

Informácie Vám budú poskytnuté pri hlavnom vstupe do areálu a na recepcii pri vchode na amfiteáter, kde nájdete aj službu Straty a nálezy.

Po skončení podujatia disciplinovane opustite areál, motoristi dajte prednosť chodcom (predídete tak nehodám a postaráte sa o nerušený odchod domov). V prípade zakúpenia jednodňového lístka, je jeho držiteľ povinný opustiť areál do 10:00 hod. nasledujúceho dňa.

INŠTRUKCIE V PRÍPADE BÚRKY

Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny:
 • nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené,
 • zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón,
 • najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa, nedržať sa v skupinách,
 • ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre, - ak ste v stane: posaďte sa na izolujúci materiál (deka, karimatka) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu,
 • bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami.

V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV